Budowa nowej kompostowni – instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (stabilizacja) frakcji 0 – 80 mm o przepustowości 12 000 Mg/rok w procesie kompostowania na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej w ramach Projektu „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

pdfOgloszenie_o_zamowieniu.pdf

zipSIWZ.zip

pdfkosztorys_ofertowy.pdf

zipDokumentacja_techniczna.zip