Deklaracja dostępności strony Zakładu Utylizacji Odpadów

Wstęp Deklaracji

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZUO Gilwa.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
  2013-08-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2021-01-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre załączniki w formacie PDF, DOC nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • załączniki w formie skanów dokumentów, pochodzące głównie od podmiotów zewnętrznych przekazane do publikacji wyłącznie w formie papierowej,
 • materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
2022-08-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Słupczyńska.
 • E-mail: biuro@zuo.kwidzyn.pl
 • Telefon: 55 279 58 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Strona internetowe posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast tekstu
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podkreślanie linków