Informujemy, że płatności za dostarczone do zakładu odpady przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 14.

Dostawców (firmy i osoby fizyczne), z którymi ZUO Sp. z o. o. nie ma podpisanej umowy na zagospodarowanie odpadów prosimy
o planowanie  transportów w ww. godzinach.