Cennik

Logo ZUO Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn
NIP:  581-16-85-282
REGON:  170723318
KRS:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ,
VII Wydział Gospodarczy KRS - 0000030563
Kapitał Zakładowy:  20 882 500,00


 

Cennik przyjmowania odpadów w ZUO w Gilwie Małej na 2020 r.

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto/T 2020

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

250,00

02 01 06

Odchody zwierzęce

250,00

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

250,00

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowania i oddzielania surowców

250,00

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

250,00

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

250,00

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produkcji roślinnej ( z wyłączeniem 02 03 81)

250,00

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

250,00

02 03 82

Odpady tytoniowe

250,00

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

250,00

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

250,00

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

250,00

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

250,00

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

250,00

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

250,00

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

250,00

03 01 01

Odpady kory i korka

250,00

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

250,00

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 81

250,00

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

250,00

03 03 01

Odpady z kory i drewna

250,00

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

308,27

03 03 07

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

304,06

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

304,06

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

308,27

04 02 22

Odpady z przetwórstwa włókien tekstylnych

264,06

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne w 15 02 02

1 505,23

15 01 01

 

Opakowania z papieru i tektury

karton, gazeta

89,00

89,00

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych czyste bez odpadów mineralnych i organicznych (butelki PET, folia, opakowania po chemii gospodarczej)

 

Styropian inne opakowania nie nadające się do recyklingu, sznurki, folia po sianokiszonce (rolnicze), taśmy

89,00

 

600,00

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

89,00

15 01 07

 

Opakowania ze szkła

 

89,00

 

15 01 04

Opakowania z metali

89,00

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

89,00

16 01 03

Zużyte opony:                                                                                              opony od samochodów osobowych

                                                                                                                   opony od ciągników i innych maszyn rolniczych

                                                                                                                   zmieszane opony osobowe i ciężarowe

                                                                                                                   zanieczyszczone innymi odpadami

                                                                                                                   opony od samochodów ciężarowych

450,00


600,00

550,00

 800,00

300,00

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

270,00

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

66,40

17 01 02

Gruz ceglany

40,00

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

157,14

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

291,51

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

294,53

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

184,64

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

364,64

17 02 01

Drewno

248,23

17 02 02

Szkło

250,00

17 02 03

Tworzywa sztuczne

450,00

17 03 80

Odpadowa papa

653,87

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

180,00

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

30,77

Ziemia urodzajna (czysta)

3,00m3

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

43,97

17 05 08

Tłuczeń torowy ( kruszywa) inny niż wymieniony 17 05 07

44,06

17 06 01

Materiały izolacyjne zawierające azbest

250,00*

17 06 05

Materiały budowlane zawierające azbest

250,00*

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (zanieczyszczone odpadami komunalnymi, organicznymi)

364,64

(wełna mineralna, styropian - czysty)

600,00

(wełna mineralna, styropian – zabrudzony)

1100,00

19 08 01

Skratki

267,85

19 08 02

Zawartość piaskowników

257,85

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

120,00

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211

550,00

20 02 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

250,00

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 91 37 (palety)

222,07

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 


odpady ulegające biodegradacji (z cmentarza) zanieczyszczone zniczami, doniczkami, sztucznymi kwiatami, stroikami

 

250,00

 


350,00

 

Gałęzie, konary

250,00

( liście, trawa z utrzymania ogrodów i parków)

250,00

20 02 02

Gleba ziemia w tym kamienie

29,45

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

350,00

z badaniami odpadu

20 03 01

Niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne

408,00

20 03 02

Odpady z targowisk

345,00

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

345,00

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

380,00

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

380,00

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

269,30

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

418,52

z badaniami odpadu

20 03 99 ex

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły)

170,76

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy (całe z zawartością)

350,00

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

350,00

20 01 32

Leki z punktów selektywnej zbiórki

4 550,00

 

Inne grupy odpadów przyjmujemy po wcześniejszych ustaleniach lub służymy informacją, o możliwości ich zagospodarowania.

* cena ustalona dla powiatu kwidzyńskiego ( z poza powiatu cena wynosi 400,00 zł/T+ obowiązująca stawka VAT )

 

Zgodnie z art.137 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U.2013.21 z dnia 8 stycznia 2013 roku) Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. informuje , że cena za przyjęcie do składowania w Zakładzie Utylizacji Odpadów W Gilwie Małej 1 Mg odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości :

- zmieszane odpady komunalne / kod 20 03 01 / - 3 zł /Mg
- materiały izolacyjne zawierające azbest /kod 17 06 01 / - 2 zł /Mg
- materiały konstrukcyjne zawierające azbest / kod 17 06 05 - 2 zł/Mg