Cennik

  • Drukuj

Logo ZUO Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn
NIP:  581-16-85-282
REGON:  170723318
KRS:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ,
VII Wydział Gospodarczy KRS - 0000030563
Kapitał Zakładowy:  20 882 500,00


 

Cennik przyjmowania odpadów w ZUO w Gilwie Małej na 2020 r.

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto/T 2020

cena netto/T 2020*

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

250,00

270,00*

02 01 06

Odchody zwierzęce

250,00

270,00*

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

250,00

260,00*

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowania i oddzielania surowców

250,00

260,00*

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

250,00

270,00*

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

250,00

270,00*

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produkcji roślinnej ( z wyłączeniem 02 03 81)

250,00

260,00*

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

250,00

260,00*

02 03 82

Odpady tytoniowe

250,00

260,00*

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

250,00

270,00*

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

250,00

270,00*

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

250,00

270,00*

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

250,00

270,00*

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

250,00

350,00*

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

250,00

300,00*

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

250,00

270,00*

03 01 01

Odpady kory i korka

250,00

250,00*

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

250,00

250,00*

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 81

250,00

250,00*

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

250,00

300,00*

03 03 01

Odpady z kory i drewna

250,00

270,00*

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

308,27

308,27*

03 03 07

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

304,06

304,06*

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

304,06

304,06*

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

308,27

308,27*

04 02 22

Odpady z przetwórstwa włókien tekstylnych

264,06

300,00*

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne w 15 02 02

1 505,23

3 500,00*

15 01 01

 

Opakowania z papieru i tektury

karton, gazeta

89,00

100,00*

89,00

250,00*

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych czyste bez odpadów mineralnych i organicznych (butelki PET, folia, opakowania po chemii gospodarczej)

Opakowania z tworzyw sztucznych zanieczyszczone odpadami mineralnymi, organicznymi oraz opakowaniami, które nie są z tworzyw sztucznych i nie nadają się do recyklingu

Styropian inne opakowania nie nadające się do recyklingu, sznurki, folia po sianokiszonce (rolnicze), taśmy

89,00

 

100,00*

 

270,00*

600,00

650,00*

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe czyste

Zmieszane odpady opakowaniowe zabrudzone innymi odpadami

89,00

100,00*

295,00*

15 01 07

 

Opakowania ze szkła

Opakowania ze szkła zanieczyszczone innymi odpadami np. folią, odpadami organicznymi, opakowaniami z papieru, odpadami mineralnymi, fajansem, twardym szkłem zbrojonym

89,00

100,00*

 

272,00*

15 01 04

Opakowania z metali

89,00

89,00*

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

89,00

235,00*

16 01 03

Zużyte opony:                                                                                              opony od samochodów osobowych

                                                                                                                   opony od ciągników i innych maszyn rolniczych

                                                                                                                   zmieszane opony osobowe i ciężarowe

                                                                                                                   zanieczyszczone innymi odpadami

                                                                                                                   opony od samochodów ciężarowych

450,00


600,00

550,00

 800,00

300,00

450,0

 

800,00*

550,00*

800,00*

550,00*

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

270,00

350,00*

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

66,40

66,40*

17 01 02

Gruz ceglany

40,00

40,00*

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

157,14

157,14*

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

291,51

291,51*

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

294,53

350,00*

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

184,64

350,00*

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

364,64

450,00*

17 02 01

Drewno

248,23

270,00*

17 02 02

Szkło

250,00

250,00*

17 02 03

Tworzywa sztuczne

450,00

450,00*

17 03 80

Odpadowa papa

653,87

653,87*

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

180,00

350,00*

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

30,77

30,77*

Ziemia urodzajna (czysta)

3,00m3

3,00 m3

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

43,97

43,97*

17 05 08

Tłuczeń torowy ( kruszywa) inny niż wymieniony 17 05 07

44,06

44,06*

17 06 01

Materiały izolacyjne zawierające azbest

250,00*

500,00*

17 06 05

Materiały budowlane zawierające azbest

250,00*

500,00*

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (zanieczyszczone odpadami komunalnymi, organicznymi)

364,64

364,64*

(wełna mineralna, styropian - czysty)

600,00

600,00*

(wełna mineralna, styropian – zabrudzony)

1100,00

1 100,00*

19 08 01

Skratki

267,85

300,00*

19 08 02

Zawartość piaskowników

257,85

270,00*

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

120,00

300,00*

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211

 

650,00*

20 02 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

250,00

260,00*

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 91 37 (palety)

222,07

222,07*

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 


odpady ulegające biodegradacji (z cmentarza) zanieczyszczone zniczami, doniczkami, sztucznymi kwiatami, stroikami

 

250,00

 


350,00

 

460,00*

 

 

450,00*

 

 

 

 

 

 

20 02 02

Gleba ziemia w tym kamienie

29,45

29,45*

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

350,00

z badaniami odpadu

600,00*

bez badań

20 03 01

Niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne

408,00

408,00*

20 03 02

Odpady z targowisk - kompostownia

 

odpady z targowisk - instalacja

345,00

 

400,00

345,00*

 

400,00*

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

345,00

345,00*

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

380,00

380,00*

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

380,00

380,00*

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

269,30

450,00*

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

418,52

z badaniami odpadu

600,00*

bez badań

20 03 99 ex

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły)

170,76

220,00*

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy (całe z zawartością)

3 000,00

3 000,00*

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

350,00

450,00*

20 01 32

Leki z punktów selektywnej zbiórki

4 550,00

6 000,00*

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (wełna mineralna, styropian - czysty)

 

 

wełna mineralna, styropian - zabrudzony

600,00

z badaniami odpadu

 

1 100,00

z badaniami odpadu

900,00*

bez badań

 

 

1 300,00*

bez badań

15 01 10

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasa toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

8 000,00

8 000,00*

 

Inne grupy odpadów przyjmujemy po wcześniejszych ustaleniach lub służymy informacją, o możliwości ich zagospodarowania.

* cena odpadów obowiązuje dla umów zawartych z gminami i podmiotami nie będącymi udziałowcami zakładu od 01.08.2020 r.

 do cen należy dodać należny podatek VAT

** cena może ulec zmianie w przypadku niezgodności z charakterystyką odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, cena ta będzie określana indywidualnie za dany transport