Instrukcja zachowania się dla osób przebywających na terenie ZUO w Gilwie Małej

 

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Gilwie Małej zajmuje się segregacją i utylizacją odpadów.

Przyjmowanie odpadów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00.

Przestrzeganie przepisów niniejszej instrukcji jest jednym z podstawowych obowiązków pracowników firm dostarczających jak i odbierających odpady oraz innych osób przebywających na terenie Zakładu. Osoby te zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracownika ZUO Sp. z o.o..

Niedostosowanie się do określonych wymogów może spowodować wydanie zakazu wejścia danej osoby na teren Zakładu..

 

Obiekty oraz miejsca i rodzaj magazynowanych odpadów na terenie Zakładu są odpowiednio oznakowane.

 

I. Wstęp na teren Zakładu mają:

 1. Osoby nie zatrudnione, a wykonujące na terenie zakładu określone czynności wynikającez zawartych umów, zleceń - po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej prowadzącej sprawę.
 2. Inne osoby po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem Zakładu
 3. Pracownicy firm dostarczających i odbierających odpady – w czasie wyładunku i załadunku.

Osoby, które uzyskały zgodę na przebywanie na terenie zakładu, zobowiązane są do poruszania się tylko w miejscach wyznaczonych przez pracownika zakładu.

 

II. Na terenie Zakładu zabrania się:

 1. picia alkoholu, przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających,
 2. palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,
 3. zanieczyszczania pomieszczeń i terenu Zakładu,
 4. wprowadzania zwierząt,
 5. wykonywania jakichkolwiek manipulacji, napraw itp. na urządzeniach i instalacjach znajdujących się na terenie Zakładu przez osoby nieupoważnione,
 6. wchodzenia i przebywania w miejscach nie związanych z wykonywaniem uzgodnionych prac.
 7. przeszukiwania odpadów i wynoszenia poza teren Zakładu.

 

III. Przebieg pracy.

 1. Osoby wykonujące prace na terenie Zakładu zobowiązane są stosować odpowiednią, do rodzaju wykonywanej pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
 2. Rozładunek i inne prace wykonywane na terenie ZUO SP. z o.o. muszą odbywać się zgodnie z przepisami i zasadami bhp, w tym ochrony przeciwpożarowej, z wykorzystaniem sprzętu sprawnego, nie stwarzającego zagrożeń dla osoby wykonującej pracę jak i pracowników Zakładu.
 3. Zabrania się wykonywania czynności (pracy) w sposób stwarzający zagrożenie wypadkowe.
 4. Na ternie zakładu obowiązują przepisy o ruchu drogowym; prędkość bezpieczna nie większa niż 10 km/godz.
 5. Pracownicy wykonujący zadania wymagające posiadanie stosownych uprawnień, przewidzianych odpowiednimi przepisami, muszą posiadać te uprawnienia.

 

IV. Przewóz materiałów, surowców, powinien odbywać się środkami transportu sprawnymi technicznie i do tego celu przeznaczonymi.

 

V. Zagrożenia wypadkowe.

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia, należy natychmiast powiadomić o tym osoby przebywające w zagrożonym rejonie, pracownika Zakładu i zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych.

2. W przypadku zaistnienia wypadku na terenie zakładu należy:

 • udzielić osobie poszkodowanej pomocy przedlekarskiej,
 • powiadomić pracownika zakładu, przełożonego,
 • w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe – tel. 999.

 

3. Do szczególnych zagrożeń dla zdrowia pracowników, występujących na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami należą:

 • styczność z substancjami chemicznymi, biologicznymi mogących znajdować się w odpadach,
 • poruszające się pojazdy,
 • niebezpieczeństwo utonięcia w zbiornikach,
 • potknięcie, poślizgnięcie się.
 • skaleczenia odpadami, ruchomymi elementami maszyn i urządzeń,
 • zaprószenie oczu,

 

VI. Osoby wykonujący prace na drogach publicznych oraz w strefach zamkniętych zakładu pracy (np. rozładunek samochodów z odpadami w hali segregacji, przy boksach), gdzie występuje ryzyko potrącenia, najechania przez pojazdy lub urządzenia samobieżne, powinny być ubrane w odpowiednio oznakowaną elementami odblaskowymi odzież ochronną np. kamizelki odblaskowe.

 

VII. W Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała nie występują strefy zagrożenia wybuchem.

 

Gilwa Mała, lipiec 2013 r.