Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej przygotowuje się do realizacji nowego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kwatery składowej na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne poprzez podniesienie rzędnych składowania odpadów.

Powyższe działanie jest zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, gdzie wskazane jest jako składowisko odpadów komunalnych o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/modernizacji.

Konieczność rozbudowy składowiska odpadów związana jest z obowiązkiem zagospodarowania odpadów w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska i zgodny z hierarchią postępowania z odpadami wskazaną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Ostaniem jej etapem jest unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowiskach odpadów, które spełniają wymagania obiektów budowalnych przeznaczonych na ten cel.

KONSULTACJE TRWAĆ BĘDĄ W OKRESIE OD 31 lipca  2020 R. DO 28 sierpnia 2020 R.

 

Wypełnioną ankietę można składać elektronicznie przesłać na adres: zuok@wp.pl

Ankiety przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

 

docAnkieta-Gilwa-Mala-20200730.doc