WFOSiGW wersja kolor-02kwidzyn-logo-pion

 

 

Tytuł Projektu: Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała – Bronno
Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Koszt kwalifikowany zadania: 284 082,20 zł
Kwota pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 220 000 zł.

Opis zadania:
Stan poprzedzający oraz przyczyny realizacji zadania:

Realizowany projekt polega na budowie sieci kanalizacji tłoczonej i przepompowni ścieków na terenie istniejącego w Gilwie Małej wysypiska odpadów oraz rurociągu tłoczonego o średnicy 90 mm, długości 3125 m od zaprojektowanej przepompowni, do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronno. Do tej pory ścieki wywożono transportem kołowym. Po realizacji inwestycji ścieki z obszaru objętego projektem będą kierowane rurociągiem tłoczonym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bronnie, a następie poprzez przepompownię w Bronnie do oczyszczalni w Rakowcu.

Realizacja Projektu znacząco wpłynie na usprawnienie odbioru odcieków ze składowiska. Do tej pory odcieki wywożono transportem kołowym, co wiązało się z wieloma trudnościami, zwłaszcza w okresie wzmożonych opadów pojawiały się problemy z systematycznym opróżnianiem zbiornika odcieków. Ponadto obecny sposób wywożenia odcieków wiąże się z zagrożeniem dla środowiska z tytułu emisji spalin. W 2012 r. wywiezionych zostało 5500 m3 ścieków i zużyto do tego celu ok 4400 litrów paliwa. W 2013 r. wywieziono 5258 m3 ścieków i zużyto ok. 3700 litrów paliwa. Brak kanalizacji sanitarnej łączącej ZGO w Gilwie Małej z oczyszczalnią ścieków stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Zakład stale podlega rozbudowie i ilość ścieków będzie się zwiększać w kolejnych latach.

W efekcie realizacji Projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:

 

  • Wybudowanie kanalizacji pozwoli na bezproblemowy systematyczny odbiór ścieków i rezygnację z konieczności transportowania odpadów za pomocą transportu kołowego.
  • Wybudowanie przepompowni w miejscowości Bronno i stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców indywidualnych

 

Na realizację przedsięwzięcia wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 6/15 z dnia 8.01.2015 r.

 

Syntetycznych opis przyjętych rozwiązań:

Przedmiotem Projektu jest budowa kolektora sanitarnego (rurociągu kanalizacji tłoczonej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni) na odcinku Gilwa Mała – Bronno.

Siec kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wykonana zostanie z materiałów trwałych i powszechnie stosowanych w tego typu inwestycjach. W ramach robót budowlanych wykonane zostaną rurociągi tłoczne z PE o średnicy od 90 mm o łącznej długości 3125 mb oraz kolektory grawitacyjne z PVC o średnicy od 225 mm o łącznej długości 40 mb. Wszystkie rozwiązania spełniają normy prawodawstwa krajowego i unijnego.

Został wykonany projekt budowlany:

  1. Budowa rurociągu tłoczonego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała – Bronno wykonany przez Biuro techniczne UNITECH Lucjan Rajkowski
  2. Dokumentacja kosztorysowa

Uwarunkowania przyrodnicze zadania:

Zgodnie z opinią organu właściwego do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, tj. Wójta Gminy Kwidzyn, nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ujętego we wniosku. Biorąc pod uwagę ochronę środowiska naturalnego, przyjęte rozwiązania gwarantują zachowanie stosownych norm środowiskowych oraz przepisów bezpieczeństwa.

Zaplanowany rodzaj budowy kanalizacji można uznać za proekologiczny, ponieważ przyjęte rozwiązania technologiczno-techniczne pozwolą na skuteczną ochronę środowiska. Będzie to szczelny system kanalizacji, uniemożliwiający skażenie gleby.

Zadanie nie jest realizowane w zlewni bezpośredniej jeziora, w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Zadanie realizowane jest poza obszarami ujęć wód pitnych oraz poza obszarami NATURA2000. Realizowana inwestycja będzie się mieścić na terenach wiejskich. Ponadto, wspomniana wcześniej rezygnacja z transportu kołowego pozytywnie wpłynie na stan środowiska ze względu na zmniejszenie emisji spalin.