Historia zakładu, ważniejsze zadania

1998 r.

Powołanie Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie przy ulicy Warszawskiej 14

1999 r.

 • przejęcie i rozpoczęcie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Bądkach,
 • rozpoczęcie działań związanych z poszukiwaniem miejsca pod budowę nowego składowiska odpadów, zakończone ustaleniem wstępnej lokalizacji w miejscowości Gilwa Mała gmina Kwidzyn,
 • zakup za środki z PFOŚ i GW nieruchomości w Kwidzynie przy ul. Owczej 7 i jej adaptacja na siedzibę firmy z przystosowaniem do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów,
 • - rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Kwidzyna z wykorzystaniem 186 szt. pojemników przeznaczonych do zbierania makulatury, szkła i plastiku,

2000 r.

 • rozszerzenie programu segregacji na terenie miasta Kwidzyna poprzez rozmieszczenie dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki (makulatury, szkła, plastiku) 45 szt.,
 • rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej za pomocą worków tzw. Systemem workowym,
 • rozpoczęcie zbiórki odpadów niebezpiecznych (oleje przepracowane, lampy fluorescencyjne, akumulatory),
 • rozpoczęcie zbiórki przeterminowanych leków za pomocą pojemników umieszczonych, przez zakład w aptekach na terenie miasta,
 • udział w pracach związanych z ustaleniem założeń techniczno - technologicznych nowego składowiska odpadów,
 • zakup ze środków PFOŚ i GW wózka widłowego,
 • zakup ze środków własnych prasy do zgniatania i belowania odpadów,

2001 r.

Zakupy dokonywane między innymi za środki PFOŚ i GW:

 • 380 szt. pojemników do selektywnej zbiórki makulatury, szkła i plastiku
 • 33 szt. pojemników do zbierania puszek aluminiowych (umieszczone w szkołach na terenie powiatu kwidzyńskiego)
 • 32 szt. pojemników do zbierania zużytych baterii (umieszczone w szkołach na terenie powiatu kwidzyńskiego i sklepach)
 • samochodu specjalistycznego (śmieciarki bezpyłowej) do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki,

Zakup ze środków własnych:

 • samochodu do transportu odpadów niebezpiecznych

2002 r.

 • rozszerzenie programu segregacji na terenie powiatu kwidzyńskiego poprzez rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 • rozszerzenie zbiórki leków przeterminowanych, poprzez umieszczenie pojemników w aptekach na terenie powiatu kwidzyńskiego,
 • wykonanie i uruchomienie przez firmę Lambda z Niemiec instalacji odgazowania składowiska odpadów w Bądkach

2004 r.

1 października 2004 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej , gmina Kwidzyn. W ramach zakładu powstały m.i. sortownia , kompostownia , deponator do czasowego składowania odpadów niebezpiecznych oraz kwatera balastu.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma WARBUD.

Koszt budowy wynosił ok. 23, 5 mln zł z czego otrzymaliśmy:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 5 548 310 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 6 500 000 zł
 • Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 2 787 208 zł

Pozostałe koszty to : Miasto Kwidzyn , Starostwo Powiatowe , Gminy powiatu kwidzyńskiego

Powstały zakład ma służyć mieszkańcom powiatu przynajmniej przez pół wieku. Czas eksploatacji może być dłuższy , gdy sami zadbamy o segregację odpadów a tym samym tempo zapełnienia się kwatery balastu będzie malało.
Zakład może przyjąć rocznie ok. 25 tys MG odpadów.
Zakład zajmuje obszar ok. 13 hektarów z czego 2,9 ha przeznaczone jest na kwaterę balastu o docelowej objętości składowanych odpadów 180 tys m 3

2005 – 2006 r.

Sukcesywnie uruchamianie poszczególnych elementów technologicznych zakładu w Gilwie Małej.
Zakończono przyjmowanie odpadów na dotychczasowym składowisku w Bądkach i przystąpiono do jego rekultywacji.

2007 r.

Uruchomienie składowiska odpadów budowlanych zawierających azbest. Docelowa pojemność składowiska wynosi 58 tys. m3 Odpadów.

2011 r.

Zakończenie budowy i oddanie do użytkowania hali do demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z boksami magazynowymi.

2013 r.

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa pomorskiego zakład posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) obsługującej region wschodni województwa.

 

Najważniejsze dokonania

Najważniejsze dokonania i uzyskane efekty wynikają z przyjętego zakresu działania Spółki.
W pierwszej kolejności wymienić należy zorganizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów surowcowych (makulatura, szkło, plastik) oraz odpadów niebezpiecznych. Zakład stworzył i ciągle rozwija warunki techniczne niezbędne do prowadzenia zbiórki, jednak na uzyskane efekty w tym względzie istotny wpływ ma również zrozumienie i zaangażowanie mieszkańców.

Ważnym dokonaniem Spółki był współudział w znalezieniu miejsca pod lokalizację nowego składowiska odpadów, odpowiadającego wymogom ochrony środowiska oraz nie budzącego sprzeciwu miejscowej społeczności.

Spółka aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z uzyskaniem decyzji zatwierdzających wybraną lokalizację, przygotowaniem koncepcji techniczno - technologicznej składowiska (Zakładu Gospodarki Odpadami) oraz w szeregu innych działaniach, których efektem było wykonanie projektu technicznego zakładu i uzyskania pozwolenia na budowę. Zakład Gospodarki Odpadami w Gilwie będzie nowoczesnym obiektem przemysłowym odpowiadającym normom związanym z gospodarką odpadową oraz ochroną środowiska naturalnego.

Podstawowymi obiektami zakładu będą:

 • - sortowania odpadów,
 • - kompostowania odpadów organicznych,
 • - kwatera balastu

Lokalizacja jak i przyjęty plan zagospodarowania obiektu zapewniają możliwości jego eksploatacji przez wiele lat oraz rozbudowę i modernizację, spełniając wymogi techniczne i formalne obecne i przyszłe.

Ważnym, ze względu na ochronę środowiska było doprowadzenie do wykonanie i uruchomienia przez firmę "LAMBDA" z Niemiec instalacji odgazowania składowiska odpadów w Bądkach.