Budowa nowej kompostowni

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

docinternet-_informacja_o_wyborze_oferty.doc

 

Protokół z sesji otwarcia ofert

pdfProtokol_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf

 

Odpowiedź na pytanie 14 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

pdfOgloszenie_o_zmianie_ogoszenia_14.pdf

docxOdpowiedz_na_pytanie_14.docx

 

 

Odpowiedź na pytania 1-13 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

docxOdpowiedz_na_pytania_1-13.docx

pdfOGlOSZENIE_O_ZMIANIE_OGOSZENIA.pdf

 

 

Informacje dodatkowe do przetargu: Zmiana terminu składania ofert

OGlOSZENIE_O_ZMIANIE_OGOSZENIA.pdf

docxPismo_przewodnie.docx

 

Informacje dodatkowe : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowano dnia : 26.10.2018 r.

pdfOgloszenie_o_zmianie.pdf

docxPismo_przewodnie.docx

pdfST_KOMPOSTOWNIA.pdf

Budowa nowej kompostowni

Budowa nowej kompostowni - instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (stabilizacja) frakcji 0 – 80 mm o przepustowości 12 000 Mg/rok w procesie kompostowania na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej w ramach Projektu „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

pdfOgloszenie_o_zamowieniu.pdf

zipSIWZ.zip

pdfkosztorys_ofertowy.pdf

zipDokumentacja_techniczna.zip

Plan zamówień na 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

pdfScan0019.pdf

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego na lata 2018-2019 w ilości 160000 litrów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano dnia 29.12.2017 r.

pdfInternet.pdf

I

Protokół z sesji otwarcia ofert

docxProtokol.docx

Opublikowano 20.12.2017 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 11.12.2017 r.

docxOgloszenie_o_zmianie_ogoszenia.docx

 

Opublikowano w dniu 05.12.2017 r.

pdfOgloszenie_o_zamowieniu.pdf

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych

Opublikowano dnia: 18.07.2017 r.

xlsPlan_zamowien_na_2017.xls