WFOSiGW logo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. zrealizował zadanie pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej poprzez budowę kompostowni i sortowni wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Koszt kwalifikowany ww. inwestycji wyniósł: 19.335. 494,83 zł

Realizacja ww. inwestycji została w część sfinansowana z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 4.000.000,00 zł
(umowa nr WFOŚ/P/287/2019 z dnia 08.10.2019 r. ).

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.  w ramach zadania wybudował:

  • nową kompostownię odpadów o całkowitej mocy przerobowej 12 000 Mg/rok.

W ramach jej wyposażenia wykonano: kanalizację deszczową, kanalizację do odbioru ścieków technologicznych, przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze teletechniczne (światłowód), przyłącze wodociągowe, rurociąg tłoczny odwodnienia, rurociąg tłoczny nadmiaru ścieków, studnię wodomierzową, studnię kanalizacji deszczowej, studnię kanalizacji technologicznej, instalację elektryczną, instalację wentylacyjną, sondy. Do obsługi instalacji zakupiono następujący sprzęt: dwie ładowarki teleskopowe, miniładowarkę, rębak, ciągnik rolniczy oraz dwie przyczepy rolnicze. Dodatkowo wybudowano chodnik oraz drogi wewnętrzne.

  • nową halę sortowni odpadów selektywnie zebranych o całkowitej mocy przerobowej 2 000Mg/rok

W ramach jej wyposażenia wykonano: instalację elektryczną z oświetleniem, przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji deszczowej, linię do segregacji odpadów. Do obsługi instalacji zakupiono następujący sprzęt: prasę belującą oraz rozrywarkę do worków. Dodatkowo wybudowano drogi i place technologiczne.

 

Osiągnięto efekt ekologiczny dla inwestycji, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

WskaźnikJednostkaPlanowany
efekt ekologiczny
Osiągnięty
efekt ekologiczny
Ograniczenie
masy składowanych odpadów
Mg/rok4 226,62915 502,267
Masa odpadów przyjmowanych i przetwarzanych na instalacjiMg/rok2 996, 393 929,43
Masa wytwarzanych w instalacji przetwarzania odpadów i przekazywanych do składowaniaMg/rok– 1 230,239– 11 572,837