WFOSiGW logo

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. realizuje zadanie pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej poprzez budowę kompostowni i sortowni wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Planowany koszt kwalifikowany ww. inwestycji wynosi: 19.317.845,00 zł.

Realizacja ww. inwestycji jest w część finansowa z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 4.000.000,00 zł
(umowa nr WFOŚ/P/287/2019 z dnia 08.10.2019 r. ).

W wyniku realizacji inwestycji powstanie:

– nowa kompostowania odpadów o całkowitej mocy przerobowej równej 12 000 Mg/rok

– nowa hala sortowani odpadów selektywnych o całkowitej mocy przerobowej równej 2 000 Mg/rok

Celem zadania jest:

– zwiększenie efektywności wydzielania surowców wtórnych z odpadów selektywnie zebranych, co przyczyni się do wzrostu osiąganych wskaźników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

– zwiększenie efektywności zagospodarowania dostarczanego do Zakładu strumienia bioodpadów, co zminimalizuje zawartość frakcji ulegającej biodegradacji w składowanych odpadach

– ograniczenie masy składowanych odpadów

 

Termin realizacji zadania: 31.01.2020 r.