SWZ – 16.07.2021

Zał. nr 2-Formularz oferty

Zał. nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnienieniu warunków

Zał. nr 4,4a – Wzór umowy

Zał. nr 5 – Przynależność do grupy kapitałowej

Zał. nr 6 – Informacje podstawowe o Zamawiającym

Zał. nr 9 – Wniosek o przesłanie informacji o charakterze poufnym