Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kwidzynie

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kwidzynie

 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez „PSZOK" w Kwidzynie.

2. „PSZOK" znajduje się przy ulicy Owczej 7 w Kwidzynie i na zlecenie Urzędu Miejskiego prowadzony jest przez Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.

3. „PSZOK" czynny jest od poniedziałku do piątku w miesiącach luty-październik w godz. 9:00-17:00; listopad-styczeń w godz. 8:00-16:00; w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 8:00-14:00.

4. W „PSZOK" przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, powstające wyłącznie
w gospodarstwach domowych mieszkańców Kwidzyna.

5. Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

6. Ilości dostarczanych odpadów muszą wskazywać na ich pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych. Większe ilości należy dostarczyć do Zakładu Utylizacji Odpadów
w Gilwie Małej.

7. Dostarczone odpady muszą być posegregowane wg rodzajów, umieszczone w workach,
a odpady płynne (oleje, farby itp.) w szczelnych pojemnikach zabezpieczających przed ich rozlaniem.

8. Rodzaje odpadów przyjmowanych w „PSZOK":

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia z użytku gospodarczego,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane, remontowe,
 • zużyte opony samochodów osobowych,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • złom, metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady zielone i biodegradowalne,
 • papier i tektura,
 • szkło opakowaniowe i okienne (nie zmieszane),
 • zużyte oleje silnikowe.
 • popioły 

 

9. Rodzaje odpadów nie przyjmowanych w „PSZOK”:

 • materiały zawierające azbest,
 • papa,
 • gaśnice i butle gazowe,
 • elementy pochodzące z demontażu pojazdów (tj. szyby samochodowe, zderzaki, reflektory, itp.),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • inne, których rodzaj oraz ilość świadczy, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

 

10. Odpady budowlane (remontowe) przyjmowane są w ilości do 1 m3 w roku od gospodarstwa domowego. Większe ilości odpadów budowlanych należy dostarczyć do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej (odpłatnie).

11. Dostarczający odpady do „PSZOK” winien udokumentować, że pochodzą one z Kwidzyna.

12. W „PSZOK" odpady są umieszczane w przygotowanych kontenerach i pojemnikach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych.

13. Dostarczenie odpadów należy zgłosić do pracownika „PSZOK", który je sprawdzi oraz wskaże miejsce składowania.

14. Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów, niezgodnego z wykazem dopuszczonych do przyjęcia lub nieposegregowanych oraz w ilości większej niż wskazane w pkt. 6 i 9.

15. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie „PSZOK":

 

 • dzieci do lat 12 muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej,
 • należy przestrzegać poleceń obsługi, odnośnie miejsca złożenia odpadów i sposobu poruszania się po terenie,
 • należy przestrzegać ogólnych zasad ruchu drogowego – na terenie „PSZOK" obowiązuje prędkość pojazdów do 10 km/godz.,
 • zabrania się używania źródeł otwartego ognia (zakaz palenia),
 • w przypadku zanieczyszczenia terenu przy dostarczaniu odpadów dostarczający zobowiązany jest do jego uprzątnięcia.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO „PSZOK” ODPADÓW
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KKTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami

55 261 22-02

55 279-58-28

55 646 -47-83