WFOSiGW Logokwidzyn-logo

 

 

Tytuł Projektu: Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała – Bronno
Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Koszt kwalifikowany zadania: 284 082,00 zł
Kwota pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 220 000 zł.

Opis zadania wraz ze sprawozdaniem z realizacji:
W dniu 24-06-2015r. nastąpiło przekazanie inwestycji w ramach projektu „Budowa rurociągu tłoczonego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała – Bronno”.
Zrealizowany projekt polegał na budowie sieci kanalizacji tłoczonej i przepompowni ścieków na terenie istniejącego w Gilwie Małej wysypiska odpadów oraz rurociągu tłoczonego o średnicy 90 mm, długości 3125 m od zaprojektowanej przepompowni, do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronno. Do tej pory ścieki wywożone były transportem kołowym. Po realizacji inwestycji ścieki z obszaru objętego projektem kierowane są rurociągiem tłoczonym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bronnie, a następie poprzez przepompownię w Bronnie do oczyszczalni w Rakowcu.

Realizacja Projektu znacząco wpłynęła na usprawnienie odbioru odcieków ze składowiska. Do tej pory odcieki wywożono transportem kołowym, co wiązało się z wieloma trudnościami, zwłaszcza w okresie wzmożonych opadów pojawiały się problemy z systematycznym opróżnianiem zbiornika odcieków. Ponadto obecny sposób wywożenia odcieków wiązał się z zagrożeniem dla środowiska z tytułu emisji spalin. Brak kanalizacji sanitarnej łączącej ZGO w Gilwie Małej z oczyszczalnią ścieków stanowiło zagrożenie dla środowiska naturalnego.

W efekcie realizacji Projektu osiągnięto następujące efekty:

  • wybudowanie kanalizacji pozwoliło na bezproblemowy systematyczny odbiór ścieków i rezygnację z konieczności transportowania ścieków za pomocą transportu kołowego

Na realizację przedsięwzięcia wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 6/15 z dnia 8.01.2015 r.
Roboty budowlane wykonała firma Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o.

 

Syntetycznych opis przyjętych rozwiązań:
Przedmiotem Projektu była budowa kolektora sanitarnego (rurociągu kanalizacji tłoczonej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni) na odcinku Gilwa Mała – Bronno. Siec kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wykonana została z materiałów trwałych i powszechnie stosowanych w tego typu inwestycjach. W ramach robót budowlanych wykonano rurociągi tłoczne z PE o średnicy od 90 mm o łącznej długości 3125 mb oraz kolektory grawitacyjne z PVC o łącznej długości 40 mb. Wszystkie rozwiązania spełniają normy prawodawstwa krajowego i unijnego.

Zadanie zrealizowano na podstawie projektu budowlanego:

  1. Budowa rurociągu tłoczonego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała – Bronno wykonany przez Biuro techniczne UNITECH Lucjan Rajkowski.
  2. Dokumentacja kosztorysowa.

Uwarunkowania przyrodnicze zadania:
Zgodnie z opinią organu właściwego do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, tj. Wójta Gminy Kwidzyn, nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ujętego we wniosku. Biorąc pod uwagę ochronę środowiska naturalnego, przyjęte rozwiązania zagwarantowały zachowanie stosownych norm środowiskowych oraz przepisów bezpieczeństwa.

Zrealizowany rodzaj budowy kanalizacji można uznać za proekologiczny, ponieważ rozwiązania technologiczno-techniczne pozwalają na skuteczną ochronę środowiska. Jest to szczelny system kanalizacji, uniemożliwiający skażenie gleby.

Zadanie nie jest realizowane w zlewni bezpośredniej jeziora, w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Zadanie realizowane jest poza obszarami ujęć wód pitnych oraz poza obszarami NATURA2000. Realizowana inwestycja mieści się na terenach wiejskich. Ponadto, wspomniana wcześniej rezygnacja z transportu kołowego pozytywnie wpłynie na stan środowiska ze względu na zmniejszenie emisji spalin.