kwidzyn-logo-poziom-transkwidzyn-logo-poziom-transkwidzyn-logo-poziom-transkwidzyn-logo-poziom-trans

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. wraz z Partnerem Miastem Kwidzyn realizuje projekt: „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 24 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównymi celami projektu są:

 

  • zwiększenie efektywności wydzielania surowców wtórnych z selektywnie zbieranych odpadów, w wyniku budowy nowej sortowni w RIPOK, co przyczyni się do wzrostu osiąganych wskaźników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,

  • zwiększenie efektywności zagospodarowania bioodpadów, w wyniku budowy nowej kompostowni w RIPOK, co umożliwi m.in. prowadzenie procesów recyklingu organicznego bioodpadów i przyczyni się do wzrostu osiąganych wskaźników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych ogółem,

  • stopniowy rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów, który pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie nowej kompostowni i pozwoli samorządom wywiązać się z obowiązku wdrożenia systemów selektywnej zbiórki bioodpadów.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie:

 

  • nowa kompostownia o całkowitej mocy przerobowej ok. 12 000 Mg/rok,

  • nowa sortownia mechaniczno-ręczna o nominalnej mocy ok. 1 600 Mg/rok,

  • rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów.

 

Miasto Kwidzyn jako partner projektu odpowiedzialny będzie za:

 

  • realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej,

  • zakup pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki bioodpadów na terenie Kwidzyna.

 

Całkowity koszt projektu: 22 250 253,90 zł, w tym kwota dofinansowania 6 542 381,65 zł.

Okres realizacji projektu: od 30.03.2018 do 31.03.2020

pdfProjekt – Rozbudowa RIPOK